Generic selectors
Endast exakta matchningar
Sök på titlar
Sök i innehåll
Post Type Selectors
product
Generic selectors
Endast exakta matchningar
Sök på titlar
Sök i innehåll
Post Type Selectors
product

Bodar och moduler
Xtra Allt 

En Kaper-specialitet.

Högre standard och komfort.

 • Takhöjd 2.70 invändigt
 • Stapelbara i 3 plan
 • Fokus på trivsel,
  ljus, ljud & luftkvalitet.
 • Marknadens lägsta
  U-värde

Två av våra fokusområden

Vertikala transporter på bygget.

Läs hur Kaper 
kan göra skillnad.

Om Kaper

Företagsinformation

Vår integritetspolicy

Vår cookie policy

Frågor? Välkommen!

Vilket har högst prioritet - kostnadskontroll eller besparingar?

Det spelar egentligen ingen roll, för i Kapers modell är det samma åtgärder som leder till båda delarna. Skillnaden är …

…att kostnadskontrollen kan förbättras märkbart redan i ett pågående projekt medan de riktigt stora besparingarna blir tydliga först efter flera projekt.

Köp med Återköpsgaranti (detaljer här) är huvudverktyget 

Nyckeln till såväl de stora besparingarna som till kostnadskontrollen är att använda Köp med Återköpsgaranti som anskaffningsform för byggutrustning så snart det är realistiskt. Ju fler byggdagar en viss utrustning behövs, och ju troligare det är att samma utrustning behövs även i ett följande projekt, desto mer säkert blir det att köp lönar sig.

Återköpsgarantin skapar omedelbar kostnadskontroll, oavsett om den utlöses eller inte. Med återköpspriset angivet i offerten är projektets totalkostnad för den delen av utrustningen känd från början. Den kan då alltså jämföras med dagshyran, vars exakta summa däremot i det skedet är okänd.

Ny Återköpsgaranti, igen. Och igen.

Om återköpsgarantin inte utlöses beror det självklart på att utrustningen behövs även i kommande projekt. Och om det inte redan skett i det första projektet så lär väl break-even för utrustningen nås under kommande projekttid.

När återköpsgarantin inte utlöses kan Kaper för samma utrustning ställa ut en ny – för nästa projekt, med nytt återköpspris – vilket alltså betyder att även denna gång är den exakta nettokostnaden känd i förväg. Samtidigt säkerställer garantin än en gång att man aldrig behöver bli stående med utrustning man inte har behov av.

Vi börjar givetvis med att gemensamt lägga fast de förutsättningar som kommer att styra planeringen. Ett viktigt inslag här är att undersöka möjligheterna att skjuta tidshorisonten framåt över flera projekt.

Kortsiktighet i planeringen är nämligen en av de värsta lönsamhetstjuvarna. I ett längre perspektiv blir köp normalt ett betydligt mera lönsamt alternativ än dagshyra, och i vår affärsidé ingår därför även att på olika sätt förenkla och eliminera risk i ägandet för våra kunder, så att köp oftare kan bli ett realistiskt alternativ.

Kvalificerade beslut

Med vår utrustningskalkyl i grunden går det att fatta kvalificerade beslut om anskaffningsformer för utrustningen. Lönsamheten är självklart inte alltid avgörande – flera andra aspekter ska också vägas in – men i den här modellen blir lönsamheten åtminstone inte bortglömd, som så ofta varit fallet.

Så med plan och beslut är det dags för genomförande. Kapers koordinator stannar kvar och tar ansvar, vilket inte innebär något exklusivitetskrav. 

Dagshyra fortsatt viktigt inslag

Vill projektansvariga använda sin invanda hyresleverantör för den utrustning som ska dagshyras så har vi inga problem med detta. Så länge dagshyran inte “missbrukas”, som vi kallar det, alltså används även där köp med återköpsgaranti är överlägset bättre, så finns

Halverade kostnader är över tid ett realistiskt mål med Kapers modell. Kostnaderna faller kanske inte som käglor redan under det första projektet, men när bodarna eller vad det nu handlar om nått sin punkt för break-even går det desto fortare.

 fortfarande stora besparingar att hämta hem till projektet.

Hålla strategin på spåret

Det vill Kapers koordinator hjälpa till med och ta ansvar för – med kontinuerlig koll på leveranser, besiktningar, datum för återlämning, planering för mellanlagring, underhållsservice, logistik och mycket annat. Och givetvis upprepade planeringsmöten för att hålla strategin på spåret och uppföljningsrapporter som berättar om utfallet för den valda strategin.

Slutrapporten brukar regelmässigt visa på omedelbart förbättrad kontroll över kostnaderna och väsentliga besparingar. Vi talar ofta om halverade kostnader, men det kräver mer än ett enda projekt. De riktigt stora besparingarna förutsätter användning av köpt utrustning under flera projekt, vilket vi då alltså hjälper till med att administrera.

Garanterad Valfrihet - nyckeln till kontroll

Ju längre framåt det går att planera behov av viss utrustning, desto mer besparing kan finnas att hämta i ett köp. Men med längre sikt följer… 

… även osäkerhet. Hur säker är nästa etapp? Hur försenad kan den bli? Övriga projekt på väg in – har vi användning för utrustningen även där?

Framtiden är aldrig helt säker. Det är en av orsakerna till att vi skapat våra exklusiva avtalsformer, Köp med Återköpsgaranti och Hyra med Utköpsoption. Ibland behövs en “plan B”, helt enkelt. Ryggen fri om förutsättningarna förändras.

I en osäker värld är det fint att ha ryggen fri och kunna göra tvärtom om förutsättningarna förändras.
Klicka på bilden för förstoring!

Den andra orsaken är att vi med framför allt Köp med Återköpsgaranti erbjuder en kontroll som aldrig funnits tidigare – en vetskap på förhand om vad totalkostnaden faktiskt blir.

Såhär fungerar våra båda exklusiva avtalsformer:

 • I samband med offert avseende köp fastställs dels en avtalstid (normalt = projekttiden), dels utrustningens restvärde/återköpspris vid avtalstidens slut.

 • Kaper förbinder sig alltså att köpa tillbaka utrustningen för återköpspriset vid avtalstidens slut om köparen vill det.

 • Redan i offerten syns därmed vad totalkostnaden blir om återköpsgarantin utlöses. (Nypris – återköpspris = utrustningens totalkostnad för projektet.)
 • Denna totalkostnad kan därmed alltså jämföras med den beräknade dagshyran för utrustningen.

 • Den stora skillnaden är dels att totalkostnaden är fast medan dagshyran är en uppskattning, dels att den köpta utrustningen givetvis kan behållas och skapa betydligt större besparingar i följande projekt.

 • Totalkostnaden (nypris-återköpspris) kan med andra ord ses som ett slags “worst case scenario” – det minst goda utfallet i Kapers modell, om t ex planerade etapper fryser inne el dyl.

 • Den förbättrade kostnadskontrollen är alltså omedelbar, från offertstadiet, medan besparingarna ökar dramatiskt för varje ytterligare projekt som utrustningen behålls.

 • För varje nytt projekt kan Kaper ställa ut en ny återköpsgaranti och ett nytt restvärde. En fördel med detta är att ägandet aldrig tillåts bli en börda. Det argumentet (att ägandet är jobbigt i sig, vilket brukar användas för hyra mot köp), kan läggas till handlingarna.

 • Enkelt uttryckt är Hyra med Utköpsoption samma sak som Köp med Återköpsgaranti fast tvärtom. När kalkylerna visar att köp skulle vara mycket bättre om det inte varit för att projektet riskerar att bli finansiellt framtungt – då kan Hyra med Utköpsoption vara ett bra alternativ till dagshyra.

 • Vi avtalar en hyrestid. Hyran betalas månadsvis, och vid hyrestidens slut lämnas utrustningen tillbaka eller köps ut till restvärdet.
Gar.valfrihet

Kapers koordinator - en nyckelperson

Helst är Kapers koordinator med från ett projekts start till mål, och sedan vidare in i nästa projekt. Inte på heltid förstås, men kontinuerligt från första avstämningen…

…till den sista uppföljningen med platschefen.

Alla våra kunder är alltid välkomna att välja våra produkter och tjänster i den utsträckning som passar. Det kan vara ett mycket lönsamt beslut.

De riktigt stora besparingarna kommer dock när vår koordinator får komma in tidigt i planeringen av nya projekt och göra rekommendationer för försörjningen av byggutrustning som helhet.

Det betyder inte att all utrustning måste köpas eller hyras från Kaper. En inarbetad leverantör för utrustning som hyrs på det traditionella sättet kan mycket väl fortsätta parallellt med Kaper. Den viktigaste nyckeln på koordinatorns nyckelknippa till besparingar och kontroll är vår oberoende utredning av lämpligaste anskaffningsformer för de olika delarna i utrustningen.

    Planering och ansvar under resans gång:
 • Kapers koordinator ger rekommendationer för projektets försörjning av utrustning baserat på kalkyler som tagits fram tillsammans med projektansvariga. Koordinatorn ger sedan stöd i beslutsprocesserna och ser till att ramavtal och bonusavtal undertecknas.
 • I de delar där Kaper är leverantör ser koordinatorn till att rätt utrustning finns på plats i rätt tid och till rätt kostnad. Genom hela byggprocessen.
 • Koordinatorn håller koll på all utrustning och bevakar t ex datum för återlämning och för beslut om återköpsgaranti eller utköpsoption ska användas. 
 • Även besiktningar vid större leveranser och vid Kapers återtag ansvarar koordinatorn för, liksom genomförande och kontroll av exempelvis på- och avetablering.
 • Kundrådsmöten hålls regelbundet, på initiativ av koordinatorn, där genomförda delar av arbetet utvärderas och planering framåt diskuteras.
 • Under, och självklart efter, varje projekt gör Kapers koordinator utvärderingar av det ekonomiska utfallet för utrustningsförsörjningen. Besparing visas i uppdaterade kalkyler. 

Kapers koordinator planerar och tar ansvar för att rätt utrustning finns på plats i rätt tid och till rätt kostnad.

De viktigaste verktygen

Så här vill Kaper att det ska se ut

Vi vet att det finns enorma besparingar att göra i svenska byggprojekt och brinner för att visa det. Därför kommer vi gärna och presenterar vår modell för hur dessa besparingar ska kunna säkras till projekten och hoppas samtidigt få underlag, i form av krav och önskemål, för att kunna ta fram bra utrustningskalkyler.

 • Nästa steg är att vi kommer tillbaka och presenterar våra kalkyler som visar svart på vitt den mest lönsamma mixen av köp och hyra för projektets byggutrustning.
 • Vi ser oss inte i första hand som uthyrare (även om vi är det också) eller säljare (även om vi är det också). Vår viktigaste roll är just att som partner komma in tidigt i planeringen, göra kalkyler och bistå i beslutsprocessen – att skapa lönsamhet.
Kortsiktighet – en lönsamhetstjuv

Det är helt klart så att nyckeln till de största besparingarna är att, där det är möjligt, välja köp med syftet att använda utrustningen över flera projekt.

Hyra ”tickar” och blir dyr i längden. Köp kostar mindre per byggdag ju längre tid utrustningen används. Så enkelt är det och därför är kortsiktighet i planeringen en lönsamhetstjuv. Det är viktigt att tidigt undersöka möjligheterna att skjuta tidshorisonten framåt över flera projekt för stora delar av utrustningen.

Ägande som vinstgenerator – inte börda

Som lönsamhetsjägare vill Kaper alltså lyfta fram köp så snart det fungerar bra. Och för att det ska fungera bra så ofta som möjligt ingår det i vår affärsidé att förenkla ägandet för våra kunder och ta bort risk och nackdelar som kan följa med ägandet.

Här är några exempel:

 • Köp med Återköpsgaranti.
  Vi förbinder oss att köpa tillbaka utrustningen till ett förutbestämt återköpspris efter projektet. Det ger köparen följande fördelar:
  1. Kostnadskontroll.
   Köp – återköp = nettokostnad, vilken alltså är känd redan från början och kan jämföras med uppskattad, ännu okänd, hyreskostnad. 
  2. Riskkontroll.
   Om något händer och behovet av utrustningen inte kvarstår som förväntat efter projektet riskerar köparen inte att bli stående med oönskad utrustning. “Tryck på knappen” så kommer vi och hämtar.
  3. Nya garantier längs resan.
   Betald utrustning är i princip kostnadsfri och fortsätter att skapa lönsamhet så länge den används. Kaper kan ställa ut ny återköpsgaranti för samma utrustning inför varje nytt projekt, så att kontrollen i punkterna 1 och 2 behålls. Bara att trycka på knappen…

Över tid kan Kapers modell för anskaffning av byggutrustning halvera kostnaderna jämfört med att använda traditionell hyra som enda anskaffningsform.

 • Kapers koordinator ger logistikhjälp.
  Våra ramavtalskunder har en ”egen” koordinator från Kaper som tar ansvar för administration av mellanlagring, transporter, service, besiktningar och annat som kan följa med ägandet.

Vi säkerställer kort sagt att ägandet förblir en vinstgenerator, aldrig en börda.

Hyra bäst, när den är bäst

För en hel del utrustning kommer våra kalkyler visa att den traditionella hyran är den bästa anskaffningsformen. Framför allt gäller det förstås utrustning som används under en begränsad period i projektet. Vill projektansvariga använda en inarbetad hyresleverantör i de delarna så står ingen överenskommelse med oss i vägen.

Kapers koordinator tar ansvar, i stort och smått

Kapers modell handlar om att välja rätt alternativ. Hyra när det är bäst, lämna tillbaka i tid, köpa när det är bäst, sälja tillbaka när det är rätt, använda i nästa projekt när det är möjligt och så vidare.

Det förutsätter viss löpande koll, vilket vår koordinator hjälper till med. Koordinatorn behåller sin aktiva roll genom hela projektet och in i nästa. Hon eller han står till tjänst för fortsatt planering, uppdatering av planer, uppföljning av utfall och mycket annat. 

Allt för att det ska gå lätt att göra rätt, och göra riktigt stora besparingar.

Det vanliga idag

Tänker vi byggutrustning för ett större byggprojekt i Sverige så tänker vi lätt på de stora hyrföretagen. De dominerar för att de gjort ett bra jobb och för att deras idé i grunden är god: Låt byggarna koncentrera sig på att bygga så ser vi till att de har fungerande utrustning när de behöver den, inte annars.

Idén är bra, men med dominansen har följt bristande konkurrens, uppblåsta hyrpriser och rabatter och okontrollerade hyrestider. I praktiken blir hyran ofta längre och dyrare än avsett. Den som går igenom kostnaderna för hyrd utrustning i efterhand finner i många fall att de i själva verket blivit högre än för att köpa samma utrustning, vilket givetvis inte är bra.

Var hamnar dessa okontrollerade kostnader?

Antingen får entreprenören bära fördyringen eller så går den in i byggkostnaderna och belastar beställaren av projektet och i förlängningen hyresgäster eller konsumenter.

Kostnaderna för byggutrustning ingår i vad som brukar kallas arbetsplatsomkostnader (APO). Det är allmänt känt i byggbranschen att dessa kostnader är svåra att budgetera och dåligt kontrollerade.

Låt oss fixa detta!

Oavsett vem som till slut betalar för bristande kostnadskontroll är det dags att rätta till orsakerna till den. Det har vi på Kaper gjort till vår uppgift.

Vi tar fram utrustningskalkyler som visar svart på vitt vad som lönar sig bäst – köp eller hyra – för varje del i utrustningen. Där syns – i kronor – vilka besparingar som är tillgängliga i det aktuella och i följande projekt, bara genom att välja rätt anskaffningsform. Potentialen är garanterat stor och kostnadskontrollen kommer omedelbart, liksom på köpet.

Hyrvärk?

Ett köp blir aldrig dyrare av en försening och Kapers återköpsgaranti med förutbestämda restvärden ser till att totalkostnaden netto är känd från början för utrustning som inte behålls.

Den utrustning där kalkylen definierar hyra som bästa anskaffningsform, den hyrs självklart. Av oss eller av någon inarbetad hyresleverantör. Skillnaden mot tidigare är vetskapen att hyresbeslutet grundats rationellt och inte på gammal vana.

Kapers koordinator tar ansvar för att återköp och annan administration hanteras smidigt, och att allt, inkl besparingarna, följs upp effektivt.