Kapers ärende

Kapers löfte till svenska byggföretag är att vi kan hjälpa er att sänka kostnaderna för byggutrustning, väsentligt.

Men vår ambition är högre än så. Vi vill att vårt arbete ska leda till halverade kostnader för byggutrustning, jämfört med traditionell hyra. Det är fullt realistiskt.

Köp, med återköpsgaranti, eller hyra – låt förutsättningarna styra!

Det handlar om att låta förutsättningarna styra valen av anskaffningsformer istället för att se hyra som det givna alternativet. Det gäller att jaga kostnader snarare än rabatter, via rätt mix av köp och hyra genom hela byggprocessen.

Vi tillhandahåller i allt väsentligt samma utrustning som de stora hyrföretagen. Från kranar, bodar, hissar och bygg-el till övrig byggutrustning. Skillnad gör vi med vår handläggning och genom att alltid erbjuda mest lämpliga anskaffningsform.

Men i en viktig nisch står vi för ett premium-alternativ även vad gäller själva utrustningen. Vill du ha en bodetablering med extra allt? Välj då våra exklusiva bodar och moduler för kontorsytor och manskapsutrymmen. Vi tillverkar dem i egen fabrik och leder utvecklingen på den svenska marknaden. Mer om detta här.

Så samma högklassiga utrustning – men halverade kostnader över tid…?

Ja, det borde inte gå, men det gör det. Det är tidsfaktorn som gör tricket. Ju längre användningstid, desto mer fördelaktigt att köpa utrustningen.

Här ligger den största potentialen för sänkta kostnader och därav följer att det blir mycket lönsamt att söka samordning/delning med efterföljande etapper, kommande projekt och även parallella projekt.

Vi stöttar med beslutsunderlag, handläggning och logistiktjänster.

Kaper som partner - så här kan processen se ut

Du är alltid välkommen till Kaper för att välja våra produkter, avtal och tjänster i den utsträckning som passar dig. Det kan vara ett mycket lönsamt beslut.
De stora besparingarna kommer dock när vi får komma in tidigt i planeringen av nya projekt och kan göra rekommendationer för försörjningen av byggutrustning som helhet.

Dina behov, krav och önskemål

  • Tillsammans med dig som uppdragsgivare stämmer vi av era förutsättningar, behov och önskemål. Redan här diskuteras kommande projekt för att inventera samordningsmöjligheter och långsiktiga vinster. Nästa etapp? Nästa projekt? Vi får underlag för att producera anskaffningskalkyler.

Hur stor är besparingspotentialen?

  • Vår anskaffningskalkyl för rätt mix av hyra och köp visar besparingspotentialen i första projektet såväl som i nästa steg. Grundat på förutsättningarna och kalkylerna – där tidpunkter för break-even identifieras – formulerar vi sedan tillsammans mål och strategi för försörjning av byggutrustning. Denna styr sedan planeringen och uppföljningen av det fortsatta arbetet.

Intresserad? Ramavtal och Bonusavtal

  • Ramavtal tecknas, vilket bl a ger er tillgång till våra exklusiva avtalsformer Köp med Återköpsgaranti och Hyra med Utköpsoption. Även bonusavtal kopplat till aktuella projekt ingås. För varje ramavtal finns en ansvarig projektkoordinator från Kaper och ett team från Kaper Byggtjänst.

Kontinuerlig uppföljning av Kapers löfte

  • Under projektens gång görs utvärdering av det ekonomiska utfallet för utrustningsförsörjningen. Besparing visas i uppdaterade kalkyler och givetvis utvärderas även Kapers roll och den aktuella strategin.

En projektkoordinator från Kaper

Kapers projektkoordinator tar ansvar för att vad som beslutats också genomförs och att rätt utrustning finns på plats i rätt tid och till rätt kostnad.

  • Projektkoordinatorn och övriga nyckelpersoner från Kapers kundteam blir regelbundna besökare på byggarbetsplatserna. Kaper håller koll på all utrustning – även den som hyrts in från annan leverantör, om du vill – och bevakar deadlines för återköp/utköp, utför besiktningar vid större leveranser och vid Kapers återtag samt genomför och bevakar exempelvis etableringsjobb.
  • Dessutom håller Kapers koordinator regelbundna kundrådsmöten med fast agenda där genomförda delar av arbetet och justeringar av planeringen framåt diskuteras och utvärderas.