Kapers ärende är att sänka
byggföretagens kostnader
för byggutrustning

© Kaper Norden AB 
Wennerbergsgatan 10 | 112 58 Stockholm
Tel. 08-739 00 40 | info@kaper.se
Org.nr: 556515-8077

Det handlar om att låta förutsättningarna styra valen av anskaffningsformer istället för att se hyra som det givna alternativet. Det gäller att jaga kostnader snarare än rabatter, via rätt mix av köp och hyra genom hela byggprocessen.

Kranarna, hissarna, elcentralerna och stängslen är i princip desamma. Så där vi gör skillnad från de stora hyrföretagen är i allt runtomkring – inte själva utrustningen. Framför allt är vi ensamma om att alltid erbjuda den mest lämpliga anskaffningsformen för de givna förutsättningarna. Det gör en skillnad som är helt avgörande. 

Med samma högklassiga utrustning tänker man kanske att halverade kostnader skulle vara omöjligt. Men det är tvärtom fullt möjligt. Det som krävs är din vilja – alltså byggföretagets – och vårt arbete.

Och tidsfaktorn. Den är viktig. Ju längre användningstid, desto mer fördelaktigt att köpa utrustningen. Här är potentialen för sänkta kostnader enorm och av det följer att det blir mycket lönsamt att söka samordning/delning med efterföljande etapper, kommande projekt och även parallella projekt.

Kaper stöttar med beslutsunderlag, handläggning, logistiktjänster och framför allt Återköpsgaranti. Vi ser till att det lönsamma ägandet aldrig blir en börda. 

Kaper som partner - kort om ett lönsamt samarbete

Du är alltid välkommen till Kaper för att välja våra produkter, avtal och tjänster i den utsträckning som passar dig. Det kan vara ett mycket lönsamt beslut.
De riktigt stora besparingarna kommer dock när vi får komma in tidigt i planeringen av nya projekt och kan göra rekommendationer för försörjningen av byggutrustning som helhet.
Så här kan processen se ut.

Förutsättningar, behov och önskemål
  • Tillsammans med dig som uppdragsgivare stämmer vi först av alla förutsättningar. En eller flera etapper? Planer, krav, förväntningar, idéer. Redan här diskuterar vi gärna kommande projekt för att inventera samordningsmöjligheter och långsiktiga vinster. Nästa etapp? Nästa projekt? Vi får underlag för att producera anskaffningskalkyler.
Hur stor är besparingspotentialen?
  • Vår anskaffningskalkyl för rätt mix av hyra och köp visar besparingspotentialen i första projektet såväl som i nästa steg. Grundat på förutsättningarna och kalkylerna – där tidpunkter för break-even identifieras – formulerar vi sedan tillsammans mål och strategi för försörjning av byggutrustning. Denna styr sedan planeringen och uppföljningen av det fortsatta arbetet.
Viktigaste verktyget: Köp med Återköpsgaranti
  • Ju längre framåt det går att planera, desto mer besparing ger köp jämför med hyra. Men med längre sikt kan också följa större osäkerhet. Det är det som ger Kapers Köp med Återköpsgaranti en så viktig roll i kostnadsjakten.
  • Kaper garanterar alltså att köpa tillbaka utrustningen till ett förutbestämt restvärde efter avtalsperioden (om ni vill). Det garanterar att totalkostnaden är känd från början och blir lägre än den blivit för hyra under samma period. Om ni har fortsatt användning för utrustningen (nästa etapp, nytt projekt) bör den självklart behållas och ge än mer lönsamhet. Osäkerheten blir ofarlig. Mer här…
Ramavtal och Bonusavtal
  • Ramavtal tecknas, vilket bl a ger er tillgång till våra exklusiva avtalsformer Köp med Återköpsgaranti och Hyra med Utköpsoption. Även bonusavtal kopplat till aktuella projekt ingås. För varje ramavtal finns en ansvarig projektkoordinator från Kaper och ett team från Kaper Byggtjänst.
Projektkoordinator från Kaper
  • Kapers projektkoordinator tar ansvar för att vad som beslutats också genomförs och att rätt utrustning finns på plats i rätt tid och till rätt kostnad.
  • Projektkoordinatorn och övriga nyckelpersoner från Kapers kundteam blir regelbundna besökare på byggarbetsplatserna. Kaper håller koll på all utrustning – även den som hyrts in från annan leverantör, om du vill – och bevakar deadlines för återköp/utköp, utför besiktningar vid större leveranser och vid Kapers återtag samt genomför och kontrollerar exempelvis etableringsjobb.
  • Dessutom håller Kapers koordinator regelbundna kundrådsmöten med fast agenda där genomförda delar av arbetet och justeringar av planeringen framåt diskuteras och utvärderas.
Kontinuerlig uppföljning
  • Under projektens gång görs utvärdering av det ekonomiska utfallet för utrustningsförsörjningen. Besparing visas i uppdaterade kalkyler och givetvis utvärderas även Kapers roll och den aktuella strategin.

Kapers projektkoordinator tar ansvar
för att rätt utrustning finns på plats
i rätt tid och till rätt kostnad.

© Kaper Norden AB | Wennerbergsgatan 10 | 112 58 Stockholm | Tel. 08-739 00 40 | info@kaper.se | Org.nr: 556515-8077

Idéerna

Kapers ärende är att sänka våra kunders kostnader för byggutrustning.
Mycket.
Vårt mål är att över tid halvera dem.
Det är fullt möjligt. Låt oss berätta.

Det är dags för en ny syn på byggutrustning

Kapers ärende. Hur vi utför det. Lite om verktygen.

Kapers idé. Hur den utvecklats. Och varför.

Vad är Köp med Återköpsgaranti?

Vad är Hyra med Utköpsoption?

Vad betyder Garanterad Valfrihet?

Bod- och moduletableringar 

En specialitet för Kaper.

Läs om hur vi gör skillnad.
Och varför.

Två av våra fokusområden

Vertikala transporter på bygget.

Läs hur Kaper 
kan göra skillnad.

Aktuella erbjudanden

KampanjButiken är öppen för alla. Här hittar du aktuella erbjudanden för enskilda produkter som kommer till användning i byggprojekt.

ProjektTorgets erbjudanden är galet förmånliga. De är tillgängliga endast för våra projektkunder, (mer om det därinne). Men alla kan “fönstershoppa”.

Ibland kan vi erbjuda återtagen byggutrustning – oanvänd eller begagnad – till riktigt bra pris.
Då gör vi det.

Exempel just nu

Om Kaper

Företagsinformation

Vår integritetspolicy

Vår cookie policy